Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 11:55 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 11:55 h

MEDI AMBIENT: Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població. Franja Perimetral Nucli Urbà de Palafolls

28 de juny de 202228 de juny de 2022El Ple de l'Ajuntament de Palafolls, en sessió de data 16 de juny de 2022, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el “Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població. Franja Perimetral Nucli Urbà de Palafollsi sotmetre'l a informació pública.

 

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat, així com el text del Pla es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el termini de trenta (30) dies des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la província. Aquest mateix l'anunci es publicarà a la pàgina web municipal.

 

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si no s'hi presenta cap reclamació ni suggeriment, el Pla esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 178.1 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

---------

Com a document annex podeu consultar el contingut del referit Pla.  pla-de-prevencio-incendis-forestals-a-urbanitzacions-i-nucli.pdfNúmero de visites
824


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43