Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 12:46 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 12:46 h

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança del soroll i les vibracions del municipi de Palafolls

25 de gener de 202225 de gener de 2022Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2022, adoptà entre d’altres, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, anunciada definitivament al BOP el dia 28/04/2014 i el DOGC núm. 6625 del dia 15/05/2014, d'acord amb el contingut redactat per la Comissió d'Estudi.

 

Dit acord, es sotmet a informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils a l'endemà de l'anunci al tauler de l'Ajuntamnet, al Butellí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i en un mitjans de comunicació escrita diària, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. Anunci aprovació modificació ordenança soroll i vibracionsNúmero de visites
999


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43