Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:33 h
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:33 h

Sol·licitud del Molí d'en Puigvert


Palafolls, disposa d'un equipament municipal com és el Molí d'en Puigvert, on podem trobar un edifici amb una sala polivalent equipada amb taules i cadires i l'entorn de l'era que l'envolta.

 

L'Ajuntament de Palafolls és titular d'aquest equipament municipal. Els dies laborables acull la Fundació privada El Molí d'en Puigvert, que desenvolupa la seva activitat, d'iniciativa social i sense ànim de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb trastorns de salut mental.

 

Els caps de setmana no festius, l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans de Palafolls l'ús de l’equipament municipal per poder celebrar-hi esdeveniments.

 

La normativa d'ús per a sol·licitar l'equipament és la següent:

 

a. La sol·licitud per a l'ús del Molí d'en Puigvert s'haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, i màxima de 3 mesos, anteriors al dia en que es pretén utilitzar. Fora d'aquests terminis, les sol·licituds no seran admeses.

 

b. Només podran sol·licitar l'ús de l'equipament municipal els ciutadans empadronats a Palafolls. Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament tant de forma presencial com telemàtica (accedint des de la web municipal) mitjançant el formulari de reserva específic (on farà constar les seves dades, data, signatura i data en que vol gaudir de l'ús de l'equipament) i l'interessat haurà de presentar el DNI.

 

c. En cas que diversos interessats sol·licitin gaudir de l'ús en una mateixa data, tindrà preferència l'interessat que ho hagués demanat en primer lloc, tenint-se en compte a aquests efectes el número de registre d'entrada atorgat.

 

d. Prèviament a resoldre la sol·licitud d'ús de l'equipament, l'interessat haurà de dipositar una fiança de 100 euros, per respondre de possibles danys als béns que conté l'equipament o possibles desperfectes que es poguessin produir. Així com també el pagament de 30 euros en concepte d'ús de l'equipament, d'acord amb l'Ordenança fiscal número 20. La OAC facilitarà a l'interessat l'autoliquidació per tal que pugui adreçar-se al caixer de l'entitat bancària a fer directament l'ingrés. No s'autoritzarà l'ús de l'equipament municipal si no consta prèviament dipositada la indicada fiança i pagament i, per tant, si aquesta no consta efectuada amb antelació suficient es denegarà la sol·licitud. La fiança haurà d'estar dipositada com a màxim 10 dies hàbils abans del dia sol·licitat.

 

e. Un cop verificat l'ingrés de la fiança i de l'ús i la disponibilitat de l'equipament per a la data sol·licitada es dictarà la corresponent resolució. En cas de ser denegatòria es procedirà d'ofici a la devolució de la fiança dins els 5 dies hàbils següents; si fos autoritzant l'ús, es retornarà un cop comprovat que l'edifici i les seves instal·lacions no han sofert cap dany i, en tot cas, en un termini màxim de 20 dies hàbils posteriors al dia de l'ús.

 

f. Només seran objecte de cessió de l'ús els dissabtes i diumenges, en horari de 10 a 21 hores. Els dies laborables i festius locals, autonòmics i nacionals no s'autoritzarà l'ús de l'edifici. Únicament seran objecte de gaudi i ús, la sala gran de la planta inferior, l'era i l'entorn natural. En cap cas es podrà accedir a les habitacions o espais expressament senyalitzats o tancats amb clau o altres dispositius de seguretat.

 

g. L'Ajuntament té dret a reservar-se les dates que consideri oportunes.

 

h. L'ús del Molí d'en Puigvert ha de ser diligent i curós tant amb l'edifici com amb el seu entorn natural. Les persones que no respectin la normativa vigent i, en especial, la normativa contra incendis, seran responsables personalment de les reclamacions i responsabilitats que se'n puguin derivar.

 

i. L'interessat a qui s'hagi autoritzat l'ús del Molí d’en Puigvert serà l'encarregat de netejar l'espai i retornar-lo en les mateixes condicions que li ha estat cedit. En cas contrari, l'Ajuntament assumirà la neteja i condicionament del espais a càrrec de la fiança depositada per l'interessat.Oficina d'Atenció CiutadanaPlaça Major, 1193 762 00 43Número de visites
10888
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43