Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:27 h
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:27 h

El consistori celebra avui el ple del mes de maig

16 de maig de 2024


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació d'acta/es anterior/s

 

2. Informacions de presidència

 

3. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001310, de data 19/04/2024, del retorn de la garantia provisional a Grupo Logístico Sesé, S.L.

 

4. Donar compte al ple dels decrets número 2024DECR001325 i 2024DECR001456, de dates 22/04 i 03/05/2024, respectivament, d'aprovació de la quota d'associat d'AMTU corresponent a l'anualitat 2024

 

5. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001050, de data 2/04/2024, d'ampliació del termini d'informació pública sobre l'aprovació inicial de la memòria d'establiment del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei de recàrrega de vehicles elèctrics a Palafolls, i de la seva ordenança reguladora

 

6. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001049, de data 2/04/2024, d'ampliació del termini d'informació pública sobre l'aprovació inicial de la Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable en situació de sequera

 

7. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001520, de data 08/05/2024, de l'establiment de llindars de referència als límits de consum d'aigua per a ús domèstic i per als establiments d'allotjament turístic oberts

 

8. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001398, de data 29/04/2024, de modificació del pla d'emergència i designació dels membres del comitè municipal de seguiment de la sequera

 

9. Donar compte de la fermesa de la sentència número 74/2024, dictada pel Jutjat contenciós administratius número 7 de Barcelona, en seu del procediment ordinari 301/2019-E

 

10. Donar compte al ple de l'elevació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

 

11. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria del període mig de pagament a proveïdors (primer trimestre de 2024)

 

12. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al primer trimestre del 2024

 

13. Donar compte al ple de la tramesa d'informació conforme estableix l'article 16 de l'ordre MINHAP/2105/2012. Execució trimestral de pressupost. Primer trimestre de 2024

 

14. Donar compte al ple del decret número 2024DECR001509 de data 07/05/2024 d'aprovació de la modificació número 6/2024, modalitat de generació de crèdit per majors ingressos

 

15. Modificació de crèdit 5/2024, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i majors ingressos

 

16. Modificació de les ordenances fiscals 16, 26, 29, 30 i 39 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) 2024

 

17. Aprovar la delegació, modificació, clarificació, revocació i alhora especificació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Palafolls, delegades a favor de la Diputació de Barcelona

 

18. Aprovació de la modificació de la normativa d'organització i funcionament del centre de la Llar d'infants municipal (NOFC)

 

19. Aprovació de la modificació de l'annex 4 del protocol general de serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL.

 

20. Pròrroga del contracte d'arrendament d'un local destinat a nau d'entitats

 

21. Aprovació de la modificació del Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de Palafolls

 

22. Aprovació del pagament de la indemnització en concepte de rescissió del contracte com a personal laboral fix de l'Ajuntament de Palafolls, davant la no acceptació de la dedicació horària setmanal i dels horaris de prestació de servei

 

23. Segona modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Palafolls per diverses situacions esdevingudes, anualitat 2024

 

Part de control

 

24. Precs i preguntesNúmero de visites
293
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43